Betono priedai

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Šios interneto svetainės www.stachema.lt (toliau – Svetainė) privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato ir užtikrina privatumo sąlygų, Jums naudojantis Svetaine, įgyvendinimą. Joje atskleidžiama, kokiais principais vadovaujamės ir kaip elgiamės, tvarkydami Jūsų asmens duomenis, kaip mes juos gauname.

Privatumo politika taikoma visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje.

Šioje Privatumo politikoje naudojamos sąvokos atitinka Bendrajame duomenų apsaugos reglamente vartojamas sąvokas:

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri vienas ar kartu su kitais nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones; kai tokio duomenų tvarkymo tikslai ir priemonės nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teisės, duomenų valdytojas arba konkretūs jo skyrimo kriterijai gali būti nustatyti Europos Sąjungos arba valstybės narės teise;

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis;

Slapukai (cookies) – itin nedidelės apimties tekstiniai failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Svetainėje, standųjį diską. Jie leidžia atpažinti lankytoją per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis.

Užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek tai reikalinga atitinkamiems tikslams pasiekti. Siekiame, kad Jūsų asmens duomenys būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Tai atlikdami, vadovaujamės Bendrojo duomenų apsaugos reglamente (toliau – Reglamentas) ir kituose teisės aktuose nustatytais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais.

Privatumo politikos pakeitimai ir tikslinimai bus skelbiami Svetainėje, nurodant pakeitimų ir tikslinimų esmę, kad Svetainės lankytojai turėtų galimybę su jais susipažinti.

Asmens duomenų tvarkymo principai

Svetainę www.stachema.lt tvarko ir administruoja UAB Stachelita juridinio asmens kodas 300139444, adresas Pramonės g. 8, Varėna (toliau – Įmonė).

Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, Įmonė laikoma Jūsų asmens duomenų valdytoju. Su Įmone dėl Privatumo politikos galima susisiekti el. paštu: stachema@gmail.com arba telefonu +370 610 33037.

Tvarkydami asmens duomenis,

  • laikysimės galiojančių teisės aktų reikalavimų;
  • juos tvarkysime teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais;
  • sieksime, kad netikslūs asmens duomenys, esant reikalui, būtų tikslinami, pildomi, o numatytais atvejais – ir naikinami;
  • saugosime tiek ir tokia forma, kad subjekto tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina siekiant tų tikslų, kuriems duomenys yra renkami, tvarkomi ir saugomi;
  • neteiksime asmens duomenų tretiesiems asmenims ir jų neviešinsime, nebent teisės aktų bei šios Privatumo politikos nustatytais atvejais.

Slapukų (cookies) naudojimas

Svetainėje duomenys apie jos lankytojus renkami naudojant slapukus (angl. cookies). Tai itin nedidelės apimties failai, laikinai įrašomi į lankytojo įrenginio, kuriuo naršoma Svetainėje, standųjį diską. Slapukai leidžia atpažinti lankytoją, kai jis kitą kartą apsilanko Svetainėje, taip pat leidžia išsaugoti jo naršymo istoriją, parinktis, todėl lankytojui pateikiamas jam labiau pritaikytas turinį, pagreitinama Svetainėje vykdoma paieška. Pabrėžtina, kad Slapukai naudojami didžiojoje daugumoje internetinių svetainių.

Padedant Slapukams, gaunama informacija naudojama siekiant užtikrinti, kad Svetaine būtų naudojamasi patogiau (pvz., ją „personalizuojant“ pagal lankytojo poreikius), jie padeda tobulinti Svetainę, analizuoti lankytojų įpročius, veiksmingiau planuoti rinkodarines kampanijas.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

  • būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
  • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nebūtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
  • statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti. Šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
  • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

„Google Analytics“

Ši svetainė naudoja „Google Analytics“ – žiniatinklio analizės tarnybą. Ją valdo „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. „Google Analytics“ naudoja vadinamus slapukus. Slapuko sugeneruota informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai siunčiama į „Google“ serverį JAV ir ten saugoma.

„Google Analytics“ slapukai saugomi pagal ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 (1) (f) straipsnį. Svetainės valdytojas turi teisėtą interesą analizuoti vartotojo elgesį, kad optimizuotų savo svetainę ir joje teikiamą reklamą.

Naršyklės papildinys

Pasirinkdami atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, galite neleisti naudoti slapukų. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad dėl to negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis. Taip pat galite uždrausti slapukų sugeneruotų duomenų apie jūsų naudojimąsi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą) perdavimą „Google“ ir šių duomenų tvarkymą „Google“, atsisiuntę ir įdiegę naršyklės papildinį, esantį šiuo adresu:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Prieštaravimas duomenų rinkimui

Galite neleisti „Google Analytics“ rinkti duomenų, spustelėdami toliau pateiktą nuorodą. Bus nustatytas slapukų atsisakymas, kad jūsų duomenys nebūtų renkami būsimų apsilankymų šioje svetainėje metu:

Išjungti „Google Analytics“

Daugiau informacijos apie tai, kaip „Google Analytics“ tvarko naudotojo duomenis, žiūrėkite „Google“ privatumo politikoje:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Asmens duomenų subjekto teisės

Kaip numato teisės aktai (ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 15 straipsnis), jūs turite teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie visus saugomus jūsų asmens duomenis, taip pat apie jų kilmę, gavėją ir jų tvarkymo tikslą. Jūs taip pat turite teisę šiuos duomenis ištaisyti, blokuoti ar ištrinti, kaip numatyta ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 17 straipsnyje. Jei turite papildomų klausimų dėl asmens duomenų, galite bet kada kreiptis į mus šios Privatumo politikos skyriuje „Asmens duomenų tvarkymo principai“ nurodytu el. paštu ar siunčiant paklausimą (pranešimą) įmonės buveinės adresu.