Betono priedai

MICROPORAN 2

APRAŠYMAS IR NAUDOJIMAS

Microporan 2 – porodaris priedas, kuris betono ar skiedinių mišiniuose sudaro 10 – 300 μm oro burbuliukus. Šviežiame mišinyje burbuliukai daro jį slankesnį, o sukietėjusiame betone didina atsparumą šalčiui ir ledą tirpdančioms druskoms.  Priedas pilamas į užmaišymo vandenį arba į gerai sudrėkintą betono mišinį. Oro kiekį mišinyje galima reguliuoti arba kintamu priedo kiekiu ir pastovia maišymo trukme arba pastoviu priedo kiekiu ir kintama maišymo trukme. Priedo norma priklauso nuo norimo oro kiekio mišinyje. Rekomenduojama dozė svyruoja nuo 0,05 iki 0,4 kg kiekvienam 100 kg cemento. Prieš naudojant priedą, klientas privalo atlikti bandymus laikantis taikomų techninių standartų reikalavimų.

LAIKYMAS

Laikyti sandariai įpakuotoje plastikinėje taroje. Normaliose sąlygose 5 – 30˚C temperatūroje priedą galima laikyti 6 mėnesius. Saugoti nuo užšalimo. Užšalusį priedą reikia atitirpdyti 10 – 30˚C temperatūroje ir homogenizuoti.. Priedas nedegus.

SAUGUMAS IR DARBO HIGIENA

Priedas nėra toksiškas, tačiau kaip ir visi chemikalai gali turėti įtakos  sveikatai.Dirbant su juo, reikia laikytis higienos reikalavimų. Jame esantys komponentai gali dirginti odą ir gleivinę.  Dirbant su juo, reikia naudoti odos ir akių apsaugos priemones. Dirbant nevalgyti, negerti, nerūkyti.Prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo plauti rankas vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu. Stengtis neįkvėpti ir nenuryti produkto.

PIRMOJI PAGALBA

  • Įkvėpus nukentėjusįjį išnešti į gryną orą,kviesti gydytoją
  • Patekus į akis – plauti tekančiu vandeniu 10- 15 min
  • Patekus ant odos – plauti vandeniu su muilu, patepti regeneruojančiu kremu
  • Nurijus duoti išgerti 0,5 – 1 l vandens, nesukelti vėmimo, kviesti gydytoją

Visais atvejais konsultuotis su gydytoju.

 Avarijų likvidavimas: Išsiliejusį skystį surinkite ir vežkite utilizuoti.Likučius sugerkite smėliu.